Lahjakorttien tilaamisen tietosuojaseloste

Lahjakorttien tilaamisen tietosuojaseloste

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tilauslomakkeella annettuja tietoja käsitellään ainoastaan lahjakortin tilaamista, laskuttamista ja toimittamista varten. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä lahjakorttitilausten toimittamiseksi. Käsittely perustuu Lidl Suomen ja lahjakorttien tilaajan välisen sopimuksen täytäntöönpanoon (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) sekä Lidl Suomen oikeutettuun etuun pitää käsitellä yhteistyökumppaneidensa yhteyshenkilöiden tietoja (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Tietojen vastaanottajat

Emme lähtökohtaisesti luovuta tietojasi kolmansille osapuolille. Tietoja luovutetaan vain suostumuksellasi tai konsernin sisäisesti tietosuojalainsäädännön edellyttämillä perusteilla, taikka viranomaisille (kuten vero-, ulosotto- ja sosiaaliviranomaisille) silloin, kun tietojen luovuttamisesta on erikseen säädetty. Voimme lisäksi siirtää henkilötietoja toimeksiannostamme henkilötietoja käsitteleville alihankkijoille ja palveluntarjoajille.

Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista esimerkiksi silloin, kun Lidlin palveluntarjoaja sijaitsee EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, noudatetaan siirrossa tiukasti tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Tietojen säilytysaika

Lomakkeella annettuja tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Kirjanpitolainsäädännöstä johtuen tietoja tulee säilyttää vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Rekisteröityjen oikeudet ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Sinulla on oikeus tarkistaa säilyttämämme sinua koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Sinulla voi myös tietyissä tilanteissa olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi poistamista, niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle tai käsittelyn rajoittamista.

Pyrimme aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä rekisterinpitäjänä toimivan Lidlin Suomen tietosuojavastaavaan laittamalla sähköpostin osoitteeseen tietosuoja@lidl.fi.