danger
No browser support

No support for your brwoser

  • Yrityksemme perusarvot
arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Johtamisen perusarvot
Johto on esikuva Luomme ilmapiirin, joka kannustaa aloitteellisuuteen, motivoi hyviin työsuorituksiin ja jossa työntekijät viihtyvät. Annamme työntekijöillemme mahdollisuuden ottaa vastuuta ja menestyä sekä tuemme heidän ammatillista kehittymistään. Tiedostamme, että jokainen esimiesasemassa oleva vaikuttaa omalla esimerkillään johtamisperiaatteiden toteutumiseen käytännössä. Johtamisperiaatteet Määrittelemme yhdessä työtekijöidemme kanssa tavoitteet, selkeät tehtävät ja vastuualueet, jotka joustavat tarvittaessa. Uskomme, että työntekijämme suorittavat heille annetut tehtävät parhaan kykynsä mukaan ja antavat rakentavaa palautetta yrityksemme toiminnasta. Keskinäinen kommunikaatiomme tapahtuu viipymättä ja se on avointa, suoraa ja rehellistä. Käyttäydymme toisia kohtaan rehdisti ja kunnioittavasti. Pidämme kiinni sovituista asioista ja olemme uskottavia työntekijöidemme silmissä. Antamalla säännöllisesti positiivista tai rakentavaa palautetta pyrimme motivoimaan ja kannustamaan työntekijää kehittymään työssään. Seuraamme työntekijöiden toimintaa asiakeskeisesti ja oikeudenmukaisesti. Tartumme yhdessä työntekijöidemme kanssa parannusehdotuksiin. Olemme luotettavia, rehellisiä ja lojaaleja myös kriisi- ja konfliktitilanteissa. Suhtaudumme avoimesti muuttuviin olosuhteisiin ja vaatimuksiin. Tavoitteemme on kehittää ja parantaa yrityksemme toimintaa jatkuvasti.
arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Toimintaohjeet asiakassuhteissa
Asiakas on yrityksemme toiminnan keskipiste ja kaikki toimintamme tähtää asiakkaan tarpeiden ja toiveiden täyttämiseen. Varmistamme valikoimaamme kuuluvien tuotteiden kattavan saatavuuden. Kohtelemme asiakkaitamme ystävällisesti, kunnioittavasti ja rehellisesti. Vastaamme asiakaskyselyihin ja -palautteisiin nopeasti. Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita ja tuoreita tuotteita kilpailukykyiseen hintaan. Myymälämme ovat aina siistissä ja moitteettomassa kunnossa asiakkaitamme varten. Teemme myymälässä asioinnin asiakkaillemme nopeaksi ja helpoksi.
arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Toimintaohjeet esimiestyössä
Tavoitteemme on olla houkutteleva ja arvostettu työnantaja. Kannustamme osastojen ja toimipaikkojen väliseen työnkiertoon tarjoamalla ja palkkaamalla avoimiin työtehtäviin ensisijaisesti omia työntekijöitämme. Käytämme työntekijöiden valinnassa ammattimaisia menetelmiä. Rekrytointipäätöksiin osallistuvat aina suora ja hallinnollinen esimies yhdessä. Otamme uuden työntekijän vastaan ensimmäisenä työpäivänä kohteliaasti ja hyvin valmistautuneina. Perehdytämme jokaisen uuden työntekijän huolellisesti ja ammattimaisesti. Seuraamme perehdytyksen etenemistä säännöllisillä palautekeskusteluilla. Luomme työolosuhteet, jotka mahdollistavat mahdollisimman hyvin ammatin, perheen, ja vapaa-ajan yhteensovittamisen. Palkitsemme työtekijöitä heidän työpanoksestaan ja sitoutumisestaan asianmukaisesti ja kilpailukykyisesti. Käymme jokaisen työntekijän kanssa säännöllisin väliajoin kehityskeskustelun, jossa arvioimme hänen työsuorituksiaan ja kehitysnäkymiään yrityksessä. Tuemme ja kannustamme työntekijöitämme heidän ammatillisessa ja henkilökohtaisessa kehityksessään. Työsuhteen päättyessä toimimme hyvässä hengessä oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti.
arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Toiminta liikesuhteissa
Olemme liikekumppaneitamme kohtaan reiluja ja samalla avoimia kilpailulle. Määrittelemme sopimusten sisällön yksiselitteisesti ja selkeästi. Näin vältämme väärinkäsitykset ja epäselvyydet. Pidämme kiinni sovituista asioista ja odotamme samaa myös liikekumppaneiltamme. Kunnioitamme myös suullisen sopimuksen sitovuutta. Seuraamme kaikkien sopimuskohtien toteutumista. Neuvottelemme hinta- ja tuloskeskeisesti. Olemme avoimia kilpailulle ja uusille liikesuhteille. Toimimme liikesuhteissamme reilusti ja hyvän liiketavan mukaisesti. Emme käyttäydy ylimielisesti ja mahtailevasti. Käymme keskustelut rakentavasti ja asiakeskeisesti tilanteen edellyttämällä tavalla. Edellytämme liikekumppaneiltamme luovuutta ostamiemme tuotteiden ja palveluiden kilpailukyvyn ja laadun jatkuvaan kehittämiseen. Otamme rakentavan palautteen avoimesti vastaan ja selvitämme objektiivisesti yrityksemme kehitysmahdollisuuksia. Emme vastaanota lahjoja tai muita huomionosoituksia liikekumppaneiltamme.
arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Yrityksen perusarvot
Suurena, kansainvälisesti toimivana yrityksenä olemme tietoisia roolistamme ja asemastamme yhteiskunnassa. Kunnioitamme kulttuurien moninaisuutta ja tunnustamme niiden arvot ja perinteet. Yrityksemme perusarvot ja toimintaohjeet ohjaavat työtämme. Asiakastyytyväisyys ohjaa aina toimintaamme. Paras hinta-laatusuhde määrittelee markkina-asemamme. Kasvamme sekä laajentamalla myymäläverkostoamme että kehittämällä myymälätoimintojamme. Ketjutoimintamme on järjestelmällistä. Menestyksemme perustuu nopeisiin päätöksiin ja selkeisiin toimintamalleihin. Toimimme aina voimassaolevan lainsäädännön ja sisäisten ohjeidemme mukaisesti. Huomioimme kaikessa toiminnassamme taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun. Kohtelemme jokaista työntekijäämme oikeudenmukaisesti. Kunnioitamme, tuemme ja kannustamme toisiamme. Toimimme henkilö- ja sopimussuhteissa aina luottamuksellisesti. Kiitos, tunnustus ja rakentava palaute kuuluvat päivittäiseen työhömme. Joustava organisaatiomme koostuu vahvoista työntekijöistä ja varamiehityksemme on aina varmistettu.
arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Työsuojelun perusperiaatteet
Turvallisen työskentelyn edellytykset huomioidaan kaikessa päätöksenteossa. Kaikkien työntekijöiden, erityisesti esimiesten ja vastuuhenkilöiden velvollisuus on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä sekä ympäristönsuojelusta omilla vastuualueillaan. Työntekijöiden tulee ottaa toiminnassaan huomioon ulkopuolisten työntekijöiden, vierailijoiden ja muiden yritysten turvallisuus. Henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahingot tulee ennaltaehkäistä kaikessa työssä. Työsuojelun kansainvälisessä ohjeistuksessa kuvatun mukaisesti työsuojelua kehitetään jatkuvasti. Työntekijät saavat säännöllisesti työtehtäviensä mukaista työturvallisuuskoulutusta. Nämä perusperiaatteet ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla.